Kies je categorie
Menu
Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden van Vermeulen Reinigingstechniek B.V. , gevestigd te Didam, hierna te noemen “Vermeulen”.
Deze voorwaarden zijn op 3-12-1991 door Vermeulen gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem.
Artikel 1. Geldigheid dezer voorwaarden.
1.Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle tussen Vermeulen en haar opdrachtgever bestaande rechtsbetrekkingen.
2.Door toestemming of opdracht wordt de opdrachtgever geacht deze voorwaarden te hebben geaccepteerd.
Artikel 2. De offerte.
1.De offertes van Vermeulen zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Mededelingen of opgaven betreffende de samenstelling van door derden te fabriceren produkten geschieden naar beste weten van Vermeulen, maar houden geen enkele garantie in.
2.Alle offertes worden gedurende een maand gestand gedaan.
Artikel 3. Wijzigingen.
1.Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Vermeulen en de opdrachtgever zijn overeengekomen. Worden wijzigingen op andere wijze doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
2.Veranderingen in de oorspronkelijke opdracht kunnen tot gevolg hebben, dat de opgegeven leveringstermijn wordt overschreden. Vermeulen kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
3.Indien een wijziging in de oorspronkelijke opdracht leidt tot hogere kosten dan in de prijsopgave stond vermeld, dan worden deze kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Wijzigingen zullen daarentegen vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot betaling van een lager bedrag dan is overeengekomen.
Artikel 4. De overeenkomst.
1.Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de opdrachtgever op grond van door Vermeulen in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.
2.Opdrachten, afgegeven aan vertegenwoordigers of ondergeschikten van Vermeulen zijn voor de opdrachtgever bindend.
3.Tenzij anders is overeengekomen is Vermeulen eerst gebonden na haar schriftelijke aanvaarding van de leveringsopdracht. Afspraken met of toezeggingen door ondergeschikten en/of vertegenwoordigers binden Vermeulen dus niet, tenzij deze schriftelijk door Vermeulen zijn bevestigd.
Artikel 5. Prijzen.
1.Alle prijzen zijn exclusief BTW.
2.De prijs, waartegen Vermeulen de opdracht heeft aanvaard, is gebaseerd op de ten tijde daarvan geldende prijzen van grondstoffen, materialen, vrachten, lonen en andere prijsbepalende factoren.
3.Vermeulen is gerechtigd kostprijsverhogende elementen door te berekenen in de prijs, met de verplichting voor de opdrachtgever de aldus verhoogde prijs in plaats van de oorspronkelijk overeengekomen prijs te betalen. Onder dergelijke kostprijsverhogende elementen vallen in ieder geval stijgingen in de prijzen, uitgedrukt of omgerekend in euro’s, bij opdrachtnemers van Vermeulen van alle goederen of zaken die Vermeulen nodig heeft of aanwendt bij de uitvoering der overeenkomsten, verhoging van lonen, verhoging of invoering van sociale lasten, belastingen of andere heffingen, ook als deze prijsstijgingen het gevolg zijn van wijzigingen in de waardeverhouding van valuta’s. Mocht de prijsverhoging binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst plaats vinden en de opdrachtgever is een consument of eenmanszaak, dan heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden tenzij Vermeulen alsnog bereid is de oorspronkelijke prijs gestand te doen.
Artikel 6. Levertijden.
1.Levertijden worden bij benadering vastgesteld.
2.Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van de werkomstandigheden, zoals die ten tijde van het sluiten der overeenkomst gelden, of doordat de voor uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd zodanig verlengd als alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijk is.
3.Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, doet voor de opdrachtgever geen recht ontstaan op niet-nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.
Artikel 7. Levering en risico.
1.Beschadiging of het teniet gaan van de goederen en materialen tijdens of ten gevolge van het transport wordt beschouwd als een situatie van overmacht zoals bedoeld in artikel 8 van deze voorwaarden.
2.Indien een gedeelte van de opdracht gereed is, kan Vermeulen naar keuze dit gedeelte leveren of wachten tot de gehele order gereed is. Wanneer gedeeltelijke levering plaatsvindt, dan zal daarvoor een factuur worden gezonden die binnen de hierna in artikel 9 genoemde betalingstermijn moet worden voldaan. Het is de afnemer niet toegestaan met betaling van deze factuur te wachten, totdat algehele levering heeft plaatsgevonden.
Artikel 8. Overmacht.
1.Indien door overmacht aan de zijde van Vermeulen de uitvoering van de overeenkomst met meer dan drie maanden vertraagd wordt, zijn zowel Vermeulen als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval kan Vermeulen slechts aanspraak maken op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
2.Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is Vermeulen gerechtigd betaling te vorderen van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst.
3.Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van Vermeulen onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds te voorzien – die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voorzover daaronder niet reeds mede begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, staking, overheidsmaatregelen, brand, gebrek aan grondstoffen, defecten aan machines, transportmoeilijkheden, niet tijdige levering door leveranciers.
Artikel 9. Betalingsvoorwaarden.
1.Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. Alle betalingen dienen te geschieden zonder aftrek of schuldvergelijking op een door Vermeulen aan te wijzen bankrekening.
2.Voor consumenten en eenmanszaken worden de buitengerechtelijke kosten berekend volgens de staffel die in overeenstemming is met de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en bijbehorende Besluit. Voor ondernemingen bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% van het verschuldigde met een minimum van € 150,--.
3.Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet stipt nakomt, is Vermeulen tevens bevoegd zonder sommatie of ingebrekestelling het nog niet uitgevoerde gedeelte der overeenkomst te annuleren, zulks onverminderd haar recht op schadevergoeding.
4.De opdrachtgever verplicht zich alle rechterlijke en buitengerechtelijke kosten aan de invordering van enig opeisbaar bedrag verbonden, te betalen, zoals kosten van beslag, proceskosten, kosten van faillissementsaanvrage en buitengerechtelijke incassokosten.
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de door Vermeulen te vorderen hoofdsom met een minimum van € 150,--. De kosten van een eventuele raadsman van Vermeulen zullen daarnaast nog aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud/bezitloos pandrecht.
De eigendom van de afgeleverde goederen gaat eerst over op de opdrachtgever, nadat de gehele koopprijs vermeerderd met alle inningskosten en met de rente is voldaan.
Artikel 12. Kwaliteit der goederen/reclames.
1.Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, maat, model en afwerking geven geen recht op enigerlei schadevergoeding.
2.Alle reclames moeten schriftelijk geschiede, rechtstreeks aan Vermeulen en dienen binnen acht dagen na ontvangst van de goederen in het bezit van Vermeulen te zijn, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt heeft. De opdrachtgever die het geleverde niet binnen acht dagen na ontvangst op de deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering te hebben aanvaard.
3.Indien een door Vermeulen geleverd goed binnen één jaar na levering een onzichtbaar gebrek blijkt te hebben, dient de opdrachtgever binnen acht dagen nadat dit gebrek is geconstateerd schriftelijk bij Vermeulen te reclameren. Bij overschrijding van deze termijn of indien het gebrek meer dan één jaar na de levering wordt ontdekt, heeft de opdrachtgever of een derde geen enkele aanspraak meer jegens Vermeulen.
4.In het geval een gerechtvaardigde en door Vermeulen erkende reclame, heeft Vermeulen het recht, onder uitsluiting van alle recht van de opdrachtgever op schadevergoeding, hetzij de goederen terug te nemen en van levering of verdere levering af te zien tegen terugbetaling van de koopsom, hetzij kosteloos zo snel mogelijk herlevering te laten volgen. Iedere verdere schadevergoeding is uitgesloten.
5.Terugzending der goederen geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever en is slechts mogelijk nadat Vermeulen daarmede schriftelijk heeft ingestemd.
6.Reclames geven de opdrachtgever geen recht om ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.
Artikel 13. Aansprakelijkheid.
1.Vermeulen is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor kosten, schaden en interessen, welke voor de opdrachtgever of voor derden mochten ontstaan, als direct of indirect gevolg van daden of nalatigheden van Vermeulen, van personen in dienst van Vermeulen of door Vermeulen ingeschakelde derden of van zaken al of niet onder opzicht van Vermeulen of van door Vermeulen geleverde goederen, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Vermeulen.
2.De aansprakelijkheid van Vermeulen uit hoofde van een overeenkomst is in alle gevallen beperkt tot maximaal de hoogte van het bedrag, dat met de uitvoering van de gehele overeenkomst is gemoeid en als zodanig vermeld staat in de opdrachtbevestiging.
Artikel 14. Garantie.
1.Vermeulen garandeert de door haar geleverde goederen tegen gebreken in materialen en fabricage of basis van de garantievoorwaarden zoals deze door de leverancier zijn vastgesteld.
2.De duur van de garantieperiode is zes maanden en begint te lopen op het moment, dat de goederen bij de opdrachtgever zijn afgeleverd.
3.Indien een leverancier jegens Vermeulen een garantieperiode hanteert, die korter is dan zes maanden, geldt jegens de opdrachtgever eveneens die kortere garantietermijn.
4.Op grond van deze garantie zal Vermeulen de gebreken in het door haar geleverde, welke zich binnen de garantieperiode voordoen en Vermeulen schriftelijk zijn medegedeeld binnen acht dagen na constatering ervan, zo spoedig mogelij zonder kosten voor de opdrachtgever herstellen. Reis- en verzendkosten zijn niet in de garantie begrepen.
5.De in dit artikel genoemde garantie vervalt, indien de opdrachtgever zonder toestemming van Vermeulen zelf wijzigingen in of reparaties aan het gegarandeerde goed aanbrengt c.q. verricht of door derden laat aanbrengen c.q. verrichten dan wel het door Vermeulen geleverde voor andere doeleinden gebruikt of gebruikt op van de fabrieksvoorschriften afwijkende wijze dan het gegarandeerde goed niet behoorlijk onderhoudt.
6.Het bepaalde in artikel 12 lid 6 is ook de garantieverplichtingen van Vermeulen van toepassing.
Artikel 15. Ontbinding.
1.Onverminderd het bepaalde in artikel 9 wordt de overeenkomst ontbonden zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, doordat hij onder curatele is gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of onderdelen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
2.Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Vermeulen geleden schade.
Artikel 16. Retourrecht
1.Retourneren is mogelijk binnen 14 dagen na ontvangst van het (laatste onderdeel van) het bestelde product. De klant levert de producten Franco retour aan Vermeulen. Uiterlijk 14 dagen nadat Vermeulen (het laatste onderdeel van) het product onbeschadigd terug heeft ontvangen, betaalt Vermeulen terug. Mocht Vermeulen constateren dat sprake is van gebruik/waardevermindering, dan zal dit verrekend worden met het terug te betalen aankoopbedrag.
2.Bij retour dient men gebruik te maken van het retourformulier.
Artikel 17. Toepasselijk recht.
Alle overeenkomsten, waaronder deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.
Artikel 18. Geschillen.
Alle geschillen, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele toepasselijk zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van een zodanige overeenkomst zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om een voorziening in kort geding te vragen, worden berecht door de bevoegde rechter te Arnhem.