Over ons

  • - Specialist in reinigingstechniek
  • - Service & betrouwbaarheid
  • - Grote voorraad
  • - Dag- en nacht bezorgd

Privacy

Privacy Statement

Vermeulen Reinigingstechniek B.V. hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en (persoons)gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

 

Verwerken van persoonsgegevens

Vermeulen Reinigingstechniek B.V. kan uw persoonsgegevens verwerken omdat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Zo kunt u ons uw contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren, als u nadere informatie over onze dienstverlening wenst te krijgen, als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, wanneer u wenst te solliciteren naar een functie binnen onze organisatie of indien u zaken met ons wilt doen. Wij verwerken deze persoonsgegevens vervolgens ter uitvoering van onze dienstverlening en/of u te informeren. Zonder deze persoonsgegevens is het namelijk voor ons niet mogelijk uitvoering te geven aan onze dienstverlening en/of u te informeren. Uw persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking van uw verzoek.

 

Eventueel zouden wij ook via een derde informatie kunnen verwerven die indirect betrekking heeft op u. Wanneer we dat doen, vragen we de desbetreffende derde te garanderen dat de informatie op een wettige manier door hen is verkregen en dat wij het recht hebben die informatie van hen te verwerven en te gebruiken.

 

Daarnaast zijn wij geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een bepaalde periode, uit welke landen onze bezoekers komen en welke pagina’s het meest worden bekeken. Hiertoe kunnen wij uw IP-adres en domeinnaam registreren. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser u onze website benadert. De verkregen informatie is eigendom van Vermeulen Reinigingstechniek B.V..

 

Vermeulen Reinigingstechniek B.V. maakt op haar website ook gebruik van functionele cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg hiervoor eventueel de help functie van uw browser. U kunt per browser ook instellen dat u volledig afziet van het ontvangen van cookies, dit is echter wel een beperking in de gebruikerservaring van de website. Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

 

 

 

Gebruik van persoonsgegevens

Vermeulen Reinigingstechniek B.V. verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de door u gevraagde informatie, services en diensten te leveren en de website te beheren. Vermeulen Reinigingstechniek B.V. kan uw persoonsgegevens ook gebruiken om u op de hoogte te houden van de diensten van Vermeulen Reinigingstechniek B.V.. Uw persoonsgegevens kunnen wij ook gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze diensten te verbeteren.

 

Vermeulen Reinigingstechniek B.V. heeft een wettelijke grondslag nodig om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. Vermeulen Reinigingstechniek B.V. zal uw persoonsgegevens verwerken gebaseerd op verwerkingsgronden zoals het uitvoeren van een overeenkomst, op basis van een wettelijke plicht of middels uw toestemming. In het geval van toestemming heeft u ten allen tijde het recht deze weer in te trekken.

 

Uw privacy wordt gerespecteerd door al onze werknemers. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van uw gegevensopslag, en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

 

Doorgifte aan derden

Vermeulen Reinigingstechniek B.V. verkoopt, noch verhuurt noch leaset klantenlijsten aan derden. Vermeulen Reinigingstechniek B.V. zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:

  • te voldoen aan een juridisch verzoek; of
  • om de rechten of eigendom van Vermeulen Reinigingstechniek B.V. te beschermen en verdedigen; of
  • te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Vermeulen Reinigingstechniek B.V. of het publiek te beschermen.

 

Wel kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens in sommige geval verwerkt worden door derden. Vermeulen Reinigingstechniek B.V. kan bijvoorbeeld een leverancier inhuren om administratieve en operationele werkzaamheden uit te voeren ter ondersteuning van onze relatie met u. Deze leveranciers zijn gehouden aan contractuele en overige wettelijke verplichtingen om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en uw privacy te respecteren. Zij hebben dan ook alleen toegang tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren. Indien verplicht zullen wij met deze derde een verwerkersovereenkomst aangaan.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. Vermeulen Reinigingstechniek B.V. zal persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 

Veiligheid van persoonsgegevens

Vermeulen Reinigingstechniek B.V. zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van uw persoonsgegevens. Vermeulen Reinigingstechniek B.V. bewaart de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen niet gemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Vermeulen Reinigingstechniek B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Uw rechten

U heeft onder andere het recht op informatie, inzage of rectificatie, verwijdering, de verwerking te beperken of het recht op dataportabiliteit.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u een gespecificeerd verzoek naar info@vermeulenzevenaar.nl sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Vermeulen Reinigingstechniek B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Wijzigen van de privacy statement

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Vermeulen Reinigingstechniek B.V. zal zo nu en dan de privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Vermeulen Reinigingstechniek B.V. raadt u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Vermeulen Reinigingstechniek B.V. uw informatie beschermt.

 

Contact

Vermeulen Reinigingstechniek B.V. ontvangt graag uw commentaar betreffende deze privacyverklaring. Als u van mening bent dat Vermeulen Reinigingstechniek B.V. niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kunt u contact opnemen met R.H.M. Booltink via info@vermeulenzevenaar.nl of telefonisch via 0316-523142. Vermeulen Reinigingstechniek B.V. wil u er tevens op wijzen dat u ook de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Vermeulen Reinigingstechniek B.V.
Telefoonnummer: 0316- 523142
E-mailadres: info@vermeulenzevenaar.nl

 

 

Disclaimer

 

Deze website is eigendom van Vermeulen Reinigingstechniek B.V.. Op de toegang en het gebruik van deze site is deze Disclaimer en het Privacy Statement van toepassing. Door gebruik te maken van de site aanvaardt de gebruiker de voorwaarden als bepaald in de Disclaimer en het Privacy Statement van Vermeulen Reinigingstechniek B.V..

 

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Vermeulen Reinigingstechniek B.V.. Vermeulen Reinigingstechniek B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Vermeulen Reinigingstechniek B.V. kan echter geen garantie geven dat de informatie op deze website juist en/of volledig is en/of blijft. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

Vermeulen Reinigingstechniek B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Vermeulen Reinigingstechniek B.V. of door u aan Vermeulen Reinigingstechniek B.V. door middel van de website van Vermeulen Reinigingstechniek B.V. of anderszins langs elektronische weg.

 

De informatie op deze website is bovendien bedoeld om algemene informatie aan geïnteresseerden te verstrekken. Deze informatie kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies. Tevens aanvaardt Vermeulen Reinigingstechniek B.V. geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens en/of informatie verstrekt door of namens Vermeulen Reinigingstechniek B.V. via deze website. Vermeulen Reinigingstechniek B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

 

Vermeulen Reinigingstechniek B.V. garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Vermeulen Reinigingstechniek B.V. aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor het onderscheppen of misbruiken van elektronische berichten door derden.

 

Vermeulen Reinigingstechniek B.V. is rechthebbende (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten) ten aanzien van alle op deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan om informatie van deze website te kopiëren, te downloaden, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vermeulen Reinigingstechniek B.V..

 

Op alle content die via de website te raadplegen is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, geluids- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan Vermeulen Reinigingstechniek B.V., haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. U mag deze content uitsluitend gebruiken om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Vermeulen Reinigingstechniek B.V. mag u de content niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de content dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden, tenzij zulks dwingend rechtelijk is toegestaan.